مبحث آب تبلور یکی از مباحث مهم در شیمی سال دوم است. در لینک زیر چند مثال حل شده را مشاهده کنید.( با سپاس از همکار محترم جناب آقای نوری )

آب تبلور